Temeljna načela

Hrvatska socijalno liberalna stranka prva je demokratska stranka u Hrvatskoj u doba komunizma. HSLS polazi od načela da je slobodna samo ona zajednica u kojoj je slobodan i socijalno siguran svaki pojedinac. To znači da HSLS zastupa stajalište da je pojedinac najveća vrijednost. On mora svojim temeljnim pravima biti zaštićen od ideologijske i državne prinude. Tako se pojedinac iz anonimnosti klasnog prezira i utopijskog zaborava vraća u povijesna zbivanja. HSLS smatra da se jedino na tom obratu mogu temeljiti promjene koje bi Hrvatsku izvele iz sadašnjeg stanja postsocijalističke stagnacije i organski je vratile u Europu.

U nazivu HSLS sadržane su tri komponente:

 • HSLS je hrvatska stranka koja se zauzima za hrvatsku državu kao republiku liberalne demokracije, u kojoj svi njezini državljani imaju ista prava.

 • Članovi HSLS-a teže socijalnoj koheziji koja se može uspostaviti samo ravnotežom interesa poduzetničkog sloja i kapitala s jedne, i radno ovisnog pučanstva s druge strane. HSLS smatra da je jedna od funkcija države zaštita socijalno ugroženih dijelova stanovništva.

 • HSLS se smatra pronositeljem i nastavljačem liberalnih koncepcija koje su u parlamentarnim demokracijama već odavno postale većine stranačkih programa.

Opća liberalna načela na kojima se utemeljuje i za koje se zauzima HSLS su slijedeća:

 1. Svi ljudi imaju jednaka i neotuđiva prava bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol,
  politička i druga uvjerenja i nazore, socijalni status i sve druge razlike.

 2. Čovjekova neotuđiva prava su: fizička i duhovna nepovredivost, sloboda govora,
  javnog istupanja i udruživanja te pravo na očuvan okoliš (zrak, vodu i tlo). Sloboda
  djelovanja ograničena je samo jednakom slobodom drugih , a država – u funkciji općeg
  dobra na koje svi pojedinci legitimno polažu pravo – dužna je, u ime zaštite tih sloboda,
  pravno reguliranim sredstvima spriječiti djelatnosti koje ih ugrožavaju.

 3. Osnovno je građansko pravo pravna sloboda: pravo na ograničenje arbitrarnosti
  vlasti, tj. pravo svakog građanina da se s njim postupa u skladu sa zakonom koji je
  jednak za sve i nepristran.

 4. Osim prava pojedinaca da mogu birati oblike vlastite socijalne zaštite, država mora
  osigurati pravo na osnovnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravo na školovanje,
  slobodu biranja zanimanja; država ne smije dopustiti nasljeđivanje socijalnih funkcija.

 5. Ekonomske slobode su slobode poduzetništva, ugovora, vlasništva i raspolaganja
  vlasništvom koje je stečeno radom i nasljeđivanjem.

 6. U skladu s liberalnim načelima HSLS se zauzima za pravo i mogućnosti da se u
  društvu razvijaju sve posebnosti: osobne, kolektivne, regionalne, kulturne i druge. U
  duhu liberalnih načela HSLS podupire pravo naroda na samoodređenje.

 7. Držeći se liberalnih načela, HSLS se suprotstavlja svim oblicima nasilja, od nasilja u
  obitelji do vojnih agresija. Zbog toga se HSLS zauzima za demilitarizaciju i razoružanje.
  Država treba ulagati minimalna sredstva koja su dovoljna za održavanje mira i
  sprečavanje nasilja.

 8. HSLS se suprotstavlja svim oblicima rasne, nacionalne, vjerske i ideološke
  nesnošljivosti. U modernome socijalno diferenciranom i multikulturalnom društvu HSLS
  se zauzima za toleranciju i kulturu političkog dijaloga.

 9. HSLS smatra da se interesi pojedinaca, građana i interesi naroda u cjelini mogu
  osigurati samo u državi višestranačke parlamentarne demokracije uz strogu podjelu
  vlasti i nezavisnost sudstva. Smatrajući da većina ne mora uvijek biti u pravu, HSLS se
  zauzima da se institucionalno zaštiti manjinsko ili pojedinačno mišljenje.

 10. HSLS se zauzima za autonomiju gospodarskog, kulturnog i duhovnog, tj. svekolikog
  društvenog života pojedinaca u svim njihovim organizacijskim oblicima udruživanja i
  zajedništava. Polazeći od liberalnog načela korektivne i subsidijarne funkcije države,
  HSLS drži da država nema i ne može imati neki posebni svoj interes osim promicanja
  zajedničkog dobra zajednice svojih državljana. Država treba osigurati uvjete
  funkcioniranja svih oblika i sadržaja društvenog života, regulirajući zakonski pravila
  konkurencijske dinamike, ne zadirući pritom u autonomiju subjekata društvenog života.

 11. Cilj kojemu teži HSLS je prosperitet društva temeljen na poduzetništvu, obrazovanju,
  znanosti, očuvanju okoliša, moralnoj odgovornosti i radu. HSLS je uvjerena da se njezin
  program može ostvariti jedino na temelju obnove vrijednosti i dostojanstva rada i
  radnika. HSLS će smatrati dijelom svog programa i sva postignuća demokracije i
  liberalizma što unapređuju slobodu pojedinca i napredak društva, a svoju su vrijednost
  potvrdila u životnoj praksi.

HSLS je politička stranka centra kojoj je ishodište čovjek pojedinac. HSLS nastoji u hrvatski politički život unositi duh racionalne politike koja je skeptična prema svim kolektivističkim projektima i prema svakoj kolektivističkoj retorici.