Zagrebački HSLS izdao je priopćenje za medije na temu smanjenog broja odvoza komunalnog otpada koje prenosimo u cijelosti:

Kada je početkom kolovoza na snagu stupio novi režim odvoza komunalnog otpada, dva puta tjedno, u sve više zagrebačkih četvrti javlja se problem odbačenog otpada oko postavljenih kontejnera i u okoliš.

HSLS pozdravlja ideju o odvojenom prikupljanju otpada, ali smatra neprihvatljivim način na koji se to pokušava provesti, na uštrb narušavanja kvalitete prostora i moguće ugroze zdravlja građana.

HSLS smatra kako na cijelom gradskom području prvo treba osigurati potrebnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada u vidu zelenih otoka i posebnih sabirnih mjesta te zamjeniti postojeći klasični način prikupljanja otpada sustavom “od vrata do vrata”. Tek tada će građani biti u mogućnosti odvojeno prikupljati otpad, a komunalno društvo Čistoća, postupno i proporcionalno odvojenom okupljanju, smanjivati učestalost odvoza ostatnog otpada.

HSLS smatra kako je nedopustivo kašnjenje Grada Zagreba u uvođenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom baziranog na reciklaži i ponovnoj upotrebi korisnog otpada kao sekundarne sirovine. Po tom pitanju zauzima samo začelje među glavnim gradovima zemalja članica EU i krajnje je vrijeme da se izradi novi Plan gospodarenja otpadom baziran na hijerarhiji postupanja s otpadom i u skladu s novim ekonomskim modelom kružne ekonomije.

Kako red prvenstva gospodarenja s otpadom podrazumijeva sprječavanja nastanka otpada, odvojeno prikupljanje i reciklažu, HSLS smatra da se mora žurno mijenjati i sustav naplate prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Novim sustavom naplate treba stimulirati one građane koji odvojeno prikupljaju otpad manjom cijenom usluge, na način da se naplata obavlja prema stvarnim količinama preuzetog miješanog otpada.

HSLS poziva gradonačelnika i gradske službe da čim prije omoguće navedene pretpostavke odvojenog prikupljanja otpada i pravedne naplate po količinama, a do tada da osiguraju odvoz otpada na onim mjestima na kojima se isti gomila zbog redukcije broja odvoza. Smatramo da će gradonačelnik na taj način umanjiti sumnju u svoju odluku o smanjivanju broja odvoza kao populističku i predizbornu mjeru koja zbog postojećeg stanja ne može dati željene rezultate. Nažalost, ova mjera je polučila upravo suprotan efekt kao što je povećanje rizika od pojave neugodnih mirisa, mogućih zaraznih bolesti, devastacije prostora, nastajanja divljih odlagališta, odbacivanje otpada u okoliš i sl.

HSLS također poziva gradonačelnika da se cijena prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada dodatno smanji budući da ne postoje troškovi obrade otpada i da to napravi bez narušavanja postojećeg standarda usluge.

 

Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša HSLS-a

Mirko Budiša

 

Predsjednik HSLS-a Grada Zagreba

Alen Ostojić