Ljiljana Viducic
LJILJANA VIDUČIĆ

Predsjedništvo HSLS-a
– član

Prof.dr. Ljiljana Vidučić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1982., magistrirala 1985., a po završetku prakse u gospodarstvu i obranjenom magisteriju zaposlila se 1996. kao znanstveni asistent na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Doktorsku disertaciju obranila je 1990. a u zvanju redovite profesorice u trajnom zvanju 2006. godine.

Usavršavala se u Londonu, Glasgowu, SAD i Japanu. Predavala je na više domaćih sveučilišta u zemlji i inozemstvu. Objavila je (samostalno ili u koautorstvu) i/ili prezentirala na konferencijama preko 90 radova od čega se ističu 18 knjiga. Članica je niza znanstvenih i stručnih udruga i dugogodišnja volonterka, napose u području brige za djecu i starije građane. Članica je izdavačkih odbora međunarodnih časopisa.Pročelnica je Katedre za financije, voditeljica srednjoročnog znanstvenog projekta MZOŠ-a, predsjednica Savjeta za poduzetništvo Splitsko-dalmatinske županije i članica povjerenstva za ravnopravnost spolova. 

Od svibnja 2010. godine predsjednica je splitskog ogranka HSLS-a.