FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA ZA 2020

Financijski plan za 2020

Financijski plan po aktivnostima za 2020.

Izvješće o primljenim donacijama za političko djelovanje u prvih 6 mjeseci 2020. godine

Izvješće o donacijama za političko djelovanje za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Rebalans finacijskog plana 2020.

Rebalans plana po programima 2020.

Plan po programima 2021.

Financijski plan 2021.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019

Bilanca za 2019
I
zvješće o prihodima i rashodima (PR-RAS) za 2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA ZA 2019

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u 2019.

Financijski plan po aktivnostima za 2019-12

Rebalans – Financijski plan za 2019-12

Financijski plan po aktivnostima za 2019.

Financijski plan prihoda i rashoda za 2019.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.1. do 30.6.2019.
Izvještaj o prihodima i rashodima i bilanca za 2018. godinu
Izvješće o donacijama za 2018. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
Financijski plan prihoda i rashoda te plan po aktivnostima za 2019. godinu
Godišnji plan rada HSLS-a za 2019.

Plan za 2018. i rebalans za 2018. godinu

Rebalans financijskog plana prihoda i rashoda za 2018.

Rebalans financijskog plana po aktivnostima za 2018.

Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje 1.1. do 30.6.2018.

Godišnji plan rada HSLS-a za 2018.

 

Financijski plan za 2018.

Financijsko izvješće za 2017

Financijsko izvješće za 2018.