hsls logoPredsjedništvo HSLS-a temeljem čl. 56. st. 1. i točke 1. i 6. Statuta HSLS-a na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijelo je

ETIČKI KODEKS

HRVATSKE SOCIJALNO LIBERALNE STRANKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički kodeks HSLS-a (u daljnjem tekstu: Kodeks) je skup etičkih načela ponašanja dužnosnika i članova HSLS-a (u daljnjem tekstu: članovi HSLS-a), a sukladno odredbama čl. 16, 17, 18, 19. i 20. Statuta Stranke.

Kodeksa su se dužne pridržavati i osobe koje nisu članovi HSLS-a ako politički djeluju za HSLS.

Članak 2.

Članovi HSLS-a prihvaćaju načela ponašanja utvrđena ovim Kodeksom kao svoja osobna načela te način ponašanja u HSLS-u i u svakodnevnom životu. Isti su dužni u okviru svojih nadležnosti osigurati ostvarivanje prava, poštivanje integriteta i dostojanstva članova i dužnosnika Stranke bez diskriminacije ili razlikovanja na osnovi dobne, nacionalne, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja, invaliditeta, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

Članak 3.

Članovi HSLS-a promiču domoljublje, poštenje, pravednost, poštovanje, istinitost, odgovornost i kulturu dijaloga te djeluju u skladu s tim načelima.

II. ETIČKA NAČELA HSLS-a

Članak 4.

Članovi HSLS dužni su ponašati se tako da čuvaju ugled HSLS-a, svoj osobni ugled i ugled drugih članova HSLS-a.

Članovi HSLS-a poštuju ljudska prava i slobode i dostojanstvo svake osobe te pomažu one kojima je potrebna tuđa pomoć.

Članak 5.

Članovi HSLS-a promiču politiku HSLS-a i šire ideje HSLS-a u argumentiranom kulturnom dijalogu, a pri tomu ne mogu svoje osobne stavove iznositi kao politiku i stavove HSLS-a.

Članak 6.

Članovi HSLS-a slobodno, jasno i argumentirano iznose svoja mišljenja i prijedloge o pitanjima važnima za djelovanje i vođenje politike HSLS-a. Suprotstavljena mišljenja iznose se argumentirano bez omalovažavanja tuđih mišljenja i prijedloga.

Članovi HSLS-a poštuju i provode odluke koje donose tijela HSLS-a.

Članak 7.

U javnim nastupima istupaju dužnosnici HSLS-a, a ostali članovi HSLS-a uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela i dužnosnika HSLS-a.

Članovi HSLS-a dužni su u javnim nastupima, govorima ili pisanim tekstovima kojima se obraćaju javnosti pridržavati se ovoga Kodeksa.

Članak 8.

Članovi HSLS-a djeluju u dobroj vjeri i na pošten način i ne iznose podatke koji bi mogli naštetiti ugledu stranke i narušiti povjerenje građana u njen rad te poštuju institut službene tajne.

Financijskim sredstvima stranke koriste se namjenski, zakonito i u duhu dobrih gospodara.

Članak 9.

Članovi HSLS-a svoj položaj u stranci, a u svakodnevnom životu funkciju ili poslove koje obavljaju vezano uz radni odnos ili stjecanje prihoda, ne smiju zlorabiti za stjecanje koristi za sebe, svoju obitelj ili za bilo koju drugu osobu, za utjecaj na donošenje političke odluke  ili odluke zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti, niti utjecati na donošenje odluka ili poticati na bilo koju radnju koja je suprotna zakonima i propisima.

Članak 10.

Međusobni odnosi članova HSLS-a temelje se na kolegijalnosti i suradnji, uzajamnom poštovanju i uvažavanju, povjerenju, pomaganju, pristojnosti i strpljenju.

Članovi HSLS-a dužni su razmjenjivati informacije važne za djelovanje i politiku HSLS-a, izvješćivati tijela HSLS-a o svakom događaju, podatku ili drugoj informaciji važnoj za politiku HSLS-a, sudjelovati u radu HSLS-a u temeljnoj organizaciji i u tijelima HSLS-a u koja su izabrani, plaćati članarinu te na druge načine doprinositi radu HSLS-a (primjerice: sudjelovati u vođenju i kreiranju politika svojim stručnim znanjima, inicijativama, izradi i provedbi projekata, sudjelovati u provedbi organizacije skupova i drugih aktivnosti HSLS-a, sudjelovati u akcijama u lokalnoj zajednici, propagandnim aktivnostima HSLS-a, donacijama, tematskim konferencijama, i sl.).

Članak 11.

Protivi se časti i ugledu člana HSLS-a:

nepoštivanje Statuta i drugih akata HSLS-a, odluka tijela HSLS-a te utvrđenih protokola,

neprimjeren odnos prema Stranci, članovima Stranke kao i neprimjereno ponašanje u osobnim nastupima u javnosti,

da ulazi u sukob interesa u obavljanju javne funkcije, da pogoduje sebi ili drugim osobama na način koji predstavlja sukob interesa,

da propusti predočiti imovinsku karticu ako obavlja javnu funkciju na kojoj je obvezan predočiti imovinsku karticu,

da nesavjesno ispunjava preuzete obveze i funkcije u Stranci,

da zloporabi ovlasti unutar stranke za bilo koju svrhu,

da uskrati informacije za podatke koji moraju biti dostupni članovima tijela Stranke ili ako je posebnim aktom propisano i članovima Stranke,

da ne poštuje nadležnosti u okviru ustroja Stranke,

da odaje podatke o članstvu, kao i podatke u svezi planova za izbornu kampanju,

da izravno radi protiv interesa Stranke javnim istupima, kandidiranjem na listama drugih stranaka ili nezavisnim listama, sudjeluje u izbornoj kampanji kandidata koji nije kandidat Stranke kao i drugim postupcima koji narušavaju integritet i ugled Stranke,

da daje netočne podatke prilikom pristupanja Stranci,

da zlouporabi ovlasti pri obavljanju javne funkcije, za bilo koju svrhu,

da zlouporabi ovlasti u financijsko-materijalnom poslovanju Stranke,

da kao član predstavničkog tijela postupa i glasuje suprotno odlukama kluba vijećnika/zastupnika ili izvršnog tijela ogranka, županije ili središnjeg tijela Stranke,

da kao nositelj ili član tijela izvršne vlasti djeluje ili odlučuje suprotno stavovima izvršnog tijela ogranka, županije ili središnjih tijela Stranke,

da javno vrijeđa i ruši ugled Stranke i/ili članova tijela Stranke,

da opstruira akcije i kampanje koje provodi Stranka

da poziva na nacionalnu, rasnu ili drugu netrpeljivost ili nasilje,

da iznosi neistinite i neprovjerene informacije o radu Stranke

javno istupanje kojim se omalovažavaju članovi HSLS-a, HSLS u cjelini ili se na bilo koji drugi način nanosi šteta Stranci.

Članak 12.

Članovi HSLS-a ne smiju iznositi u javnost podatke i informacije o radu tijela HSLS-a, o odlukama tijela HSLS-a, o planovima i akcijama HSLS-a ili o drugim činjenicama prije nego što nadležno tijelo HSLS-a odredi da mogu postati dostupni javnosti.

III. ODGOVORNOST ČLANOVA HSLS ZA POVREDU KODEKSA

Članak 13.

Za povredu odredaba ovoga Kodeksa članovi HSLS-a odgovaraju Statutarnoj komisiji.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti za povredu ovoga Kodeksa pokreće se podnošenjem prijedloga Statutarnoj komisiji HSLS-a ili županijskim statutarnim komisijama.

Članak 14.

Etičkim kodeksom detaljnije su objašnjena prava i obveze članova HSLS-a te postupci u slučaju povrede članskih obveza sukladno Statutu i Temeljnim načelima HSLS-a.

Predsjednik HSLS-a

Darinko Kosor, v.r.