FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA ZA 2020

Financijski plan za 2020

Financijski plan po aktivnostima za 2020.

Izvješće o primljenim donacijama za političko djelovanje u prvih 6 mjeseci 2020. godine

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019

Bilanca za 2019
I
zvješće o prihodima i rashodima (PR-RAS) za 2019.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA ZA 2019

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u 2019.

Financijski plan po aktivnostima za 2019-12

Rebalans – Financijski plan za 2019-12

Financijski plan po aktivnostima za 2019.

Financijski plan prihoda i rashoda za 2019.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.1. do 30.6.2019.
Izvještaj o prihodima i rashodima i bilanca za 2018. godinu
Izvješće o donacijama za 2018. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
Financijski plan prihoda i rashoda te plan po aktivnostima za 2019. godinu
Godišnji plan rada HSLS-a za 2019.

Plan za 2018. i rebalans za 2018. godinu
Rebalans financijskog plana prihoda i rashoda za 2018.

Rebalans financijskog plana po aktivnostima za 2018.

Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje 1.1. do 30.6.2018.

Godišnji plan rada HSLS-a za 2018.

 

Financijski plan za 2018.

Financijsko izvješće za 2017

Financijsko izvješće za 2018. 

 

 

 

 

 

 

Osnovni stranački dokumenti

Liberalke

MHL

Programski materijali, konferencije i seminari
Deklaracije

Materijali sa sabora stranke

izbori 2014.

Ostalo

Izbori 2011