Tijekom vikenda HSLS Sinj i Trilj zajedno s Liberalkama istih podružnica održali su paraleleno dvije akcije u svojim gradovima, koje su od građana bile vrlo dobro prihvaćene.

Prva akcija koju promoviraju Liberalke pod nazivom ‘Svako dijete je dar! ima za cilj  izmjenu Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Tom prigodom su liberalke Sgrađanima dijelile dopisnice adresirane na Vladu i Sabor RH čijim slanjem svaki građanin koji se slaže s potrebom izmjene zakona može izraziti svoju potporu.

Izmjenom Zakona trebalo bi se omogućiti svim neplodnim parovima pravo na oplodnju više od tri jajne stranice u jednom postupku, kao i da imaju mogućnost zamrzavanja zametaka, a ne da to vrijedi samo za parove sa teškom neplodnosti. Budući da Hrvatska ima jednu od najnižih stopa nataliteta u Europi treba učiniti sve kako bi se zaustavio taj negativni trend, a parovima kojima je potrebna medicinska pomoć oko zasnivanja obitelji treba omogućiti kvalitetnu i dobro organiziranu zakonsku regulativu kao što je praksa u većini europskih zemalja.

Paralelno sa ovom akcijom, HSLS-ovci su u Sinju i Trilju,dijelili Gospodarski program HSLS-a i limune (akcija će se nastavit u Otoku, Hrvacama i Glavicama).U programskim knjižicama istaknut je program HSLS-a, u kojem se liberali zalažu za smanjenje nelikvidnosti, poticanje investicija, propisivanje obveze plaćanja u roku od 60 dana, prebacivanje plaćanja PDV-a sa 30 na 60 dana, zabranu otpisa zateznih kamata, ukidanje kompenzacija, podizanje ljestvice za oslobađanje plaćanja poreza na dohodak s 1800 na 3000 kuna, a predlažu i jedinstvenu stopu od 23%. U programu je istaknuto kako je jedini dio proračuna kojeg treba postupno povećavati onaj koji se odnosi na obrazovanje i znanost, kako bi se povećao broj visokoobrazovanih na 20 %: