Ustrojstvo HSLS-a

Facebooktwittergoogle_plus

 

Ustrojstvo HSLS-a

U n u t a r nj e:

Sabor
Predsjedništvo
Središnje vijeće
Nadzorni odbor
Statutarna komisija

 

T e r i t o r i j a l n o:

Ogranci i mjesni ogranci
Županijske organizacije

 

Ostale organizacije u sklopu stranke:

– Mladi hrvatski liberali (MHL)
– LIBERALKE


– ZAKLADA – Liberalni centar za demokraciju


 

Temeljni organizacijski oblik HSLS je ogranak koji se ustrojava na području općina i gradova. Za osnivanje ogranka potrebno je najmanje 7 članova koji na izbornoj skupštini biraju predsjednika, potpredsjednike (broj ovisi o poslovniku koji donosi sama skupština ogranka), tajnika, rizničara, članove izvršnog odbora (broj isto ovisi o poslovniku skupštine) i 3 člana nadzornog odbora. Izvršni odbor u konačnici čine: izabrani članovi izvršnog odbora, tajnik, rizničar i predsjednik ogranka koji je ujedno i predsjednik izvršnog odbora i predstavlja i zastupa ogranak. Unutar ogranka mogu se osnivati mjesni ogranci po mjesnim odborima (gradskim četvrtima). Na razini županije postoje županijske organizacije koje čine županijska vijeća (u Gradu Zagrebu Gradsko vijeće), županijske statutarne komisije (Zagreb Gradska statutarna komisija), županijski nadzorni odbori (Gradski nadzorni odbor) i ogranci. Svaki ogranak delegira određen broj izaslanika za županijske izborne skupštine koje biraju predsjednika županijskog vijeća (Gradskog vijeća Grada Zagreba), potpredsjednike (broj ovisi o poslovniku skupštine), rizničare, tajnike, članove županijskih vijeća (broj ovisi o poslovniku), članove županijskih statutarnih komisija i nadzornih odbora. Županijska vijeća (GV Grada Zagreba) čine izabrani članovi, tajnik, rizničar i predsjednik ŽV (GV) koji predstavlja i zastupa županijsko vijeće (GV).

Najviše tijelo HSLS-a je Sabor HSLS-a koji se održava svake četiri godine (ciklus izbora u svim organizacijskim jedinicama je četiri godine) gdje predstavnici svih ogranaka i županijskih organizacija biraju vodstvo Stranke na državnoj razini. Bira se Predsjednik HSLS-a, 4 potpredsjednika, 44 člana Središnjeg vijeća (od toga 2 s liste Mladih hrvatskih liberala) i po 5 članova Statutarne komisije i Nadzornog odbora.
Središnje vijeće je najviše tijelo HSLS-a između 2 Sabora, a čine ga 44 člana izabrana na Saboru HSLS-a, saborski zastupnici , članovi Vlade RH, državni tajnici, predsjednici županijskih vijeća i predsjednik Gradskog vijeća Grada Zagreba. Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i 4 potpredsjednika te imenuje tajnik Središnjeg vijeća.

Predsjedništvo je izvršno tijelo HSLS-a i čine ga predsjednik HSLS-a i potpredsjednici izabrani na Saboru te politički tajnik, direktor te do 10 članova Predsjedništva koje imenuje predsjednik HSLS-a, a potvrđuje Središnje vijeće HSLS-a.
HSLS predstavlja i zastupa predsjednik HSLS-a.

Povezani sadržaj

Telefon: 01 4810 401
Fax: 01 4810 404
Trg Nikole Zrinskog 17/1, 10 000, Zagreb
hsls@hsls.hr