U četvrtak 12. prosinca 2013. u Rijeci je održana tiskovna konferencija na kojoj su nazočili doc. dr. sc. Ines Kolanović članica izvršnog odbora Ogranak HSLS-a Rijeka, Predsjednica Ogranka HSLS-a Rijeka doc. dr. sc. Suzana Jurin, tajnik Ogranka HSLS-a Rijeka mag. ing. Marko Begonja te rizničarka Ogranka HSLS-a Rijeka Gordana Grubišić. 
HSLS se osvrnuo i  upozorava na nelogičnosti, i nadasve na štetnost novog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kojeg je Vlada usvojila na svojoj sjednici krajem listopada ove godine, a stupa na snagu 01.01.2014 god.

Kako znamo ulaskom Republike Hrvatske u Evropsku uniju prema  EU Direktivi 2009/28/EZ, preuzeli smo obvezu da do 2020 godine postotak obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji treba iznositi 20%.

Od samog početka reguliranja ovog dijela tržišta javljaju se poteškoće i nelogičnosti na koje upozoravaju investitori i građani, a s druge strane država uopće ne artikulira probleme investitora i iz godine u godinu Zakonskom regulativom umjesto da potiče razvoj i investicije u obnovljive izvore energije, ona ih koči i sputava.

 U drugoj polovici 2013 godine HROTE ( Hrvatski operater tržišta energijom d.o.o.),  naknadu od 0,5 lipa po kWh, koja je sastavni dio cijene struje za građanstvo, za poticanje proizvodnje obnovljivih izvora energije povećava na 3,5 lipa po kWh, ravno 7 puta. A u isto vrijeme novim Tarifnim sustavom koji stupa na snagu 01.01.2014 godine, određuje male kvote za Fotonaponske elektrane i Vijetro elektrane , te se određuju i nove cijene otkupa. Tu se sada javlja i potpuna nesigurnost investitora kada im se iz godine u godinu mijenja otkupna cijena što dovodi do upitnosti zarade i povrata investicije. Novim Tarifnim sustavom RC (referentna cijena) određuje se kao poticajna, ali ona u stvarnosti i nije, jer u definiranoj cijeni od 0,53 kn/kWh nema niti jedne lipe poticaja. Daljnjim odredbama propisuju se obvezna jamstva i garancije za vrijeme trajanja elektrane. Kako je RH dio jedinstvenog tržišta EU, za opremu iz EU ova je odredba u suprotnosti sa koncepcijom jedinstvenog tržišta i slobodne trgovine unutar EU, a insistirati na garanciji za radni vijek postrojenja 14 do 25 godina je potpuno neprihvatljivo, jer toliku garanciju za rad bilo koje komponente ne daje niti jedan proizvođač. Radni vijek nekog pogona ili postrojenja ovisi o kvaliteti rukovanja, osposobljenosti radnika, kvaliteti održavanja i stručnosti servisera, što se ne može tražiti generalnim jamstvom.

Ovakvi tržišni uvjeti uopće ne omogućavaju i ne potiču izgradnju novih fotonaponskih sustava i vijetroelektrana, već  ih na svakom koraku ograničavaju i sputavaju svojim člancima. Mi se u HSLS-u pitamo što se krije iza ograničavanja tržišta kvotama. U Republici Hrvatskoj proizvodnja opreme postoji za Fotonaponska postrojenja, a i za vijetroelektrane. Sputavanjem razvoja Obnovljivih izvora energije iz Fotonaponskih sustava i Vjetroelektrana sprečava se i razvoj Hrvatske privrede, zapošljavanje radnika, dostupnost i smanjenje cijene opreme za osobnu – kućnu upotrebu.

Mi u HSLS-u smatramo da država treba spriječiti mešetarenje i trgovanje kvotama. Mišljenja smo da treba u potpunosti ukinuti kvote za manje sustave od 10 do 30 kW.  Smatramo da je neophodno dugoročno određivanje i garantiranje tarifnih cijena kako bi se potakli investitori na ulaganje, na taj način omogućila izrada kalkulacija o povratu investicije i zaradi.