Javne politike

TRANSPARENTNA I TANJA DRŽAVA, REFORMA JAVNE UPRAVE

 • Transparentni online proračun na koji građani mogu utjecati, po uzoru na transparentni Bjelovar.
 • Smanjivanje javnog duga u BDP-u kako bi se zaustavljalo oporezivanje budućih generacija.
 • Trošak države ograničiti na najviše 40 % BDP-a, kao na primjeru Estonije.
 • Trošak plaća cijelog javnog sektora ne može prelaziti 10 %, sukladno stvarnim mogućnostima gospodarstva, kao u Poljskoj i Češkoj. To ne znači linearno sniženje plaća, već plaće ovisne o učinku, kvaliteti i inovativnosti.
 • Barem 20% manji javni sektor, uslijed potpune digitalizacije i rezanja suvišne birokracije, uz vaučere za prekvalifikacije prema privatnom sektoru, prije svega za razvoj digitalnih vještina.
 • Upola manji broj državnih tijela, ukidanje županija i uvođenje najviše 10 regija te najviše 150 lokalnih jedinica. Županije i općine moraju u roku od dvije godine dokazati samoodrživost, a pomoći im se moraju snižavati.
 • Ograničenje funkcija države na nužan uređeni okvir i EU poslove: vojska, policija, obavješćivanje, diplomacija, infrastruktura, unutarnje tržište, tržišno natjecanje, podrška poslovnom okruženju, EU projekti. Navedeni poslovi trebaju se ojačati standardima kvalitete i profesionalnosti prema modelu tzv. novog javnog menadžmenta koji su uvele napredne europske zemlje. Time bi se stvorio kvalitetan institucionalni okvir za uređeno tržišno gospodarstvo (ordoliberalizam), uz što manje birokratskih uplitanja i reguliranja. Država je dobra dok su njezine ovlasti ograničene te ih potpuno transparentno nadziru porezni obveznici i svi građani. Znatno se mora poboljšati kvaliteta javnog menadžmenta i ulagati u profesionalnost, dok će oni koji neće zadovoljavati standarde morati napustiti javnu službu.
 • Razvit ćemo otvorenu demokratsku državu sa snažna participacijom građana i e-izborima.

 

POREZNA REFORMA ZA ZAPOŠLJAVANJA I ULAGANJA

 • Pošteno i ravnomjerno oporezivanje dohotka i dobiti – 12 %. Jednostavan porez samo na isplaćenu dobit po uzoru na Estoniju, uz oslobođenje reinvestirane dobiti te bez akontacije i dodatnog oporezivanja.
 • Rasterećenje radnika i poduzetnika postupnim spuštanjem i srednjoročnim ograničenjem doprinosa na najviše 30 %. To će zahtijevati snažnu reformu zdravstvenog i mirovinskog sustava te djelomično usmjeravanje njihovog financiranja putem PDV-a i trošarina, bez povećanja njihovog iznosa.
 • Deregulacija minimalnog koeficijenta za obračun plaća i doprinosa poduzetnika.
 • Potpuno porezno priznavanje poslovnih troškova.
 • Ubrzanje porezne administracije i plaćanja poreza.
 • Sprječavanje visoke inflacija kao porez koji bi se prelio na cijene građanima. Nastavak ćemo jamstva kontinuitet neovisnosti Hrvatske narodne banke (HNB). Hrvatska do 2024. godine uvodi euro.

 

REFORMA ZDRAVSTVENOG I MIROVINSKOG SUSTAVA

 • Mogućnost odabira zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, uz konkurenciju osiguravatelja i osiguranja.
 • Mirovinska reforma zahtijeva jačanje individualizirane štednje građana, što će pridonijeti većoj individualnoj odgovornosti građana, većoj financijskoj sigurnosti u trećoj životnoj dobi te smanjenju proračunskih izdataka za mirovine u srednjem i dugom roku. Posebni izazov predstavljaju povlaštene mirovine, koje su znatno više od starosnih i predstavljaju financijski pritisak za porezne obveznike. Zato ih treba ukinuti kako ne bi više postojali posebni izračuni mirovina, nego oni koji su jednaki izračunima za starosne mirovine. Zadržat će se novouvedene penalizacije privremenih umirovljenja i bonifikacije kasnijih umirovljenja.
 • Zdravstvena reforma zahtijeva racionalnije upravljanje troškovima javnih bolnica i nabave lijekova. Važno je otvoriti priliku privatnom sektoru i jaki javni nadzor (kao, primjerice, u Švedskoj) te konkurenciju zdravstvenih osiguranja. Bitno je smanjiti broj izuzeća od neplaćanja participacija i zdravstvenog osiguranja jer manje od polovice stanovništva doprinosi za čitavo stanovništvo kad je zdravstvo u pitanju. Potrebno je u zdravstveni sustav i bolnice uvesti profesionalni financijski menadžment. Važno je ulagati u preventivu zdravstvenom edukacijom, čime se na dugi rok mogu znatno smanjiti troškovi liječenja mnogih bolesti, zaraza kao i liste čekanja. Poticanje preventivnog zdravstva osobito je bitno refundiranjem troškova za redovite sistematske i ginekološke preglede u okviru privatnog zdravstva, uz lakše izdavanje uputnica i doznaka.

 

REGULATORNA REFORMA GOSPODARSTVA ZA LAKŠE PODUZETNIŠTVO

 • Manji broj zakona i pravilnika. Za svaki novi zakon ukinuti barem dva postojeća (1 „dolaziʺ, 2 „odlazeʺ).
 • Provjera usklađenost pojedinih gospodarski relevantnih zakona s člankom 49. Ustava, kojim se jamče poduzetničke i tržišne slobode. Sustavne procjene učinaka propisa sprečavat će nepotrebne promjene zakona te će se podržavati otvorene prilike za digitalna i inovativna rješenja.
 • Otvaranje i poticanje tržišne konkurencije u gotovo svim gospodarskim sektorima, tako da ih oslobodimo od vlasničkih udjela, kontrola države, „zlatnihʺ dionica države i klijentelističke politike. To je uvjet za dodatno poboljšanje rezultata Hrvatske prema OECD-ovoj metodologiji Product Market Regulation (PMR). Država na svim razinama ima vlasničke udjele i kontrolu u više od 1 000 poduzeća kao i nad nizom nekretnina. Time ćemo stvoriti mogućnosti za više ulaganja i niže cijene usluga, posebice u mrežnim sektorima, uz djelotvornu zaštitu tržišnog natjecanja i sprečavanje političkih kontrola. To vrijedi i za mnoga lokalna komunalna poduzeća, počevši od Zagrebačkog holdinga, odnosno mrežne sektore. Podržat će se već započeto spajanje pružatelja vodnih usluga (tako da im se broj smanji s oko 190 na najviše 40). Zadržat će se isključivo poduzeća u kojima je javni interes nužno opravdan (npr. podzemno skladištenje plina, vode, šume, infrastruktura itd.). Time bi se broj strateških državnih poduzeća upola smanjio (u odnosi na trenutačnih 39), a u odnosu na njih bi se unaprijedio sustav javnog upravljanja.
 • Nastavak programa smanjenja raznih administrativnih zahtjeva i parafiskalnih nameta. Nastaviti ubrzavati i digitalizirati razne dozvole i procedure. Objediniti i smanjiti troškove više vodnih naknada. Naknada za obnovljive izvore energije, spomenička renta, naknada za radiofrekvencijski spektar i RTV pristojba trebaju se barem upola smanjiti. Razne komore i turistička zajednica trebaju biti dobrovoljni. Ukinuti gotovo sve upravne pristojbe. Ukinuti obvezne javnobilježničke ovjere. Obvezan tehnički pregled vozila svake tri godine i niže cijene. Oslobađanje poslodavaca od troškova bolovanja već nakon 15 dana. Strogo preispitivanje kazni za poduzetnike i njihove visine.
 • Ključna uloga poduzetnika u sprječavanju arbitrarnog ponašanja nekih inspektora.
 • Bez radikalnih zakonskih ograničenja radi moderne klimatske ideologije (npr. novi eko-porezi, ograničenje konzumacije mesa te restrikcije za stočarstvo i farmere). Podrška razumnoj zaštiti okoliša pomoću zelenih inovacija privatnog sektora koji će najbolje odraditi posao i tako doprinijeti održivom razvoju.

 

REFORMA TRŽIŠTA RADA I OBRAZOVANJA

 Vaučeri za mogućnost odabira svih obrazovnih i socijalnih usluga po uzoru na Švedsku.

 • Nastavak razvoja dualnog obrazovanjakako bi se stjecale praktične vještine po uzoru na Njemačku i Austriju.
 • Kurikularna reforma usmjerena na dodatno rasterećenje od nepotrebnih sadržaja i vještine za digitalno tržište, otvoreno društvo, zdravi život, financijsku pismenost i poduzetništvo. Što više izbornih predmeta.
 • Poticanje digitalnih i poduzetničkih vještina te poboljšanju rezultata na PISA testova kako bi se povećale mogućnosti zapošljavanja. Nastavak ulaganja u znanost iz fondova EU-a i podrška STEM vještinama, dok bi reforma studija društvenih znanosti trebala podržati razvoj slobodnog i otvorenog društva.
 • Bolje radno zakonodavstvo prema modelu fleksigurnosti, kakav imaju Danska, Nizozemska i Austrija. Zato je potrebno smanjiti prekomjernu reguliranost tržišta rada (koja ne štiti radnike, a otežava život poslodavcima) kako bismo olakšali zapošljavanje radnika i stvorili mogućnosti za prilagodljive uvjete rada. Bitno je visinu naknada nezaposlenima prilagoditi troškovima života, posebice onima koji imaju djecu, ali pod uvjetom da aktivno traže posao i uz strogu kontrolu korištenja tih naknada i pohađanje programa za prekvalifikacije. Potrebno je snažno sprečavanje raširenog mobinga na radnom mjestu i zaštitu osoba s posebnim potrebama.
 • Zemlji treba stranih radnika bez kvota kako bismo gospodarski rasli i financirali već preveliku socijalnu državu. Istodobno potrebna je održiva i talentirana imigraciju koja se u cijelosti integrira u pravni i kulturni okvir Hrvatske i cijele Europske unije. Nastavit kontrolu vanjskih granica Europske unije radi sprečavanja masovnih nezakonitih prelazaka granica kao i deportacije onih pojedinaca koji predstavljaju sigurnosni rizik.
 • Protiv smo zakonskih zabrana i ograničenja rada u nekim područjima. Hrvatska je među rijetkim državama EU-a koje kriminaliziraju dobrovoljnu prostituciju. Također, potrebno je preispitati postoje li ograničenja na osnivanje swingerskih klubova. Primjerice, Austrija, Njemačka, Švicarska, Nizozemska, Danska, Češka i mnoge druge države EU-a imaju pozitivna iskustva u navedenim dvama područjima.

 

DIGITALNO TRŽIŠNO GOSPODARSTVO

 • Godišnji rast gospodarstva na temelju privatnih ulaganja u tehnologije i inovacije te izvoza privatnog sektora, koji će prodisati ulaskom u TOP 30 zemalja po visini ekonomske slobode. Produktivnost će se povećavati kombinacijom ulaganja u tržišno relevantne vještine, istraživanja i inovacije, poticanjem izvoza te smanjenjem ukupnih poreznih i regulatornih troškova kako bi poslovni sektor povećao znanja, inovativnost, prekograničnu konkurentnost i slobodu od birokracije.
 • EU fondovi su bitna podrška razvoju (poduzetništvo, digitalizacija, istraživanje i inovacije, vještine, željeznička infrastruktura, energetska učinkovitost, zaštita okoliša, detekcija dezinformacija, reforme i dr.).
 • Ključevi (EU) razvoja su digitalna transformacija (pametna industrija), umjetna inteligencija, 5G mreže (iznimna brzina protoka podataka i visoka sigurnost podataka), veliki podaci i internet stvari, poslovne usluge, digitalne vještine, digitalno jedinstveno tržište, standardi kvalitete, zaštita potrošača i osobnih podataka.
 • Pristupanje OECD-u otvara Hrvatskoj velike mogućnosti za prilagodbu javnih politika dobrim praksama javnog menadžmenta koje postoje u najrazvijenijim zemljama zapadnog svijeta.

 

REFORMA EUROPSKE UNIJE, VIŠE TRŽIŠTA

 • EU treba nastaviti rezati troškove svojih regulacija i poticati uklanjanje tržišnih prepreka.
 • Unija ne treba imati ovlasti u javnim politikama u području obrazovanja, kulture, sporta, mladih, socijalne politike, ribarstva, poljoprivrede itd. Unija treba istodobno imati jake institucije u bitnim područjima kao što su temeljni okvir za unutarnje tržište, tržišno natjecanje, trgovinska politika, ekonomski poslovi, podrška strukturnim reformama, infrastruktura, energetska sigurnost, kontrola granice itd.
 • Manji EU proračun za poljoprivredne subvencije. Ulaganja iz EU fondova usmjerena istraživanja i inovacije, zaštitu okoliša, infrastrukturu, energetsku sigurnost, digitalizaciju i strukturne reforme.
 • Formiranje europske središnje obavještajne agencije, poput američke CIA-e. Obavještajne usluge treba kontrolirati javni sektor, dok se pružanje usluga može ugovarati s privatnim sektorom (kao što radi američka Obavještajna zajednica). Time će se potaknuti tržište nacionalne sigurnosti i analiza javnih politika.
 • Provedba europskog Akcijskog plan protiv dezinformacija. Važna uloga civilnog društva i privatnog sektora u detektiranju dezinformacija i edukaciji građana, a bez pokušaja reguliranja slobode govora.
 • Nastavak razvoja slobodne trgovine s nizom zemalja te po uzoru na potpisani CETA sporazum s Kanadom raditi na pojednostavnjenom TTIP sporazumu sa SAD-om radi stvaranja transatlantskog jedinstvenog tržišta.
 • Važnost jedinstvenog energetskog tržišta, diversifikacije dobavnih pravaca zbog povećanja energetske neovisnosti (LNG terminala na Krku te koncesije za istraživanje i vađenje nafte i plina na kopnu i moru).

 

VANJSKA POLITIKA KAO TEMELJNO JAMSTVO NAŠIM SLOBODAMA KROZ SNAŽAN NATO OKVIR

 • Nastavak transatlantskog partnerstva s Amerikom. Zajedno kroz NATO dijelimo vrijednosti slobode.
 • NATO dogovor o povećanju obrambenih ulaganja na barem 2 % BDP-a do kraja 2023. Kao odgovorna članica NATO-a trebamo imati moderne borbene zrakoplove, umjesto opcije da druga zemlja štiti naš zračni prostor. Nastavak hrvatske podrške NATO operaciji na istočnoj granici EU-a u Litvi i Poljskoj.
 • Podrška EU i NATO proširenju prema zemljama Istočnog partnerstva (Gruzija, Ukrajina, Moldavija) i Jugoistočnoj Europi, uz precizno ispunjavanje svih EU kriterija. Podrška teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine.
 • Postavljanje jasnih EU pozicija podrške sigurnosti države Izrael.

 

SVJETONAZOR KLASIČNOG LIBERALIZMA

 • Vjerujemo da postoje jednaka i neotuđiva prirodna prava svake osobe na život, slobodu i traganje za srećom na temelju uživanja prava vlasništva i poduzetništva. Glavna uloga države je da štiti naše slobode, umjesto da pokušava regulirati ili zabranjivati slobode. Država mora biti uvijek ograničena u svojem dosegu i izvršavanju svojih ovlasti kako bi svakom pojedincu omogućila najveći stupanj slobode i sigurnosti.
 • Svaki pojedinac ima talente da radi na sebi i dobrovoljno stvara vrijednost za dobrobit zajednice.
 • Snažno podržavamo slobodu svake vjere. Pokušaji nametanja šerijatskog prava u pojedinim europskim zemljama jedan je od oblika fundamentalizma koji nagriza slobode pojedinaca.
 • Protiv smo bilo kakvih ograničenja medicinski potpomognute oplodnje.
 • Nismo za zabranu pobačaja ni za njegovo ograničavanje podizanjem granice dopustivosti pobačaja do 10 tjedana trudnoće (u smjeru pobačaja tijekom kasne trudnoće).
 • Podržavamo postojeće zakonsko rješenje za istospolna civilna partnerstva.
 • Podržavamo seksualne slobode svake osobe u odnosu na bilo kakvu državnu represiju i društvene tabue.
 • Protiv smo bilo kakvog oblika diskriminacije ili nametanja kolektivnih identitetskih ideologija.
 • Snažno stojimo u obrani liberalne demokracije od raznih populista i pokušaja stvaranja autoritarnih sustava.
 • Transparentnost je najbolja slika otvorene države koja nema što skrivati a polaže račune građanima.

 

Povezani sadržaj

Mediji o nama

Hrvatska radio televizija Reportaža o Planu gospodarenja otpadom Reportaža o Planu gospodarenja otpadom u središnjem Dnevniku HRT-a izneseno je...

Politike HSLS-a

Smjernice izbornog programa HSLS-a 2015.PreuzmiSmjernice izbornog programaGospodarski program - prijedlog mjera Zbog velikih makroekonomskih...

Temeljna načela

Temeljna načela Hrvatske socijalno-liberalne strankePreuzmiTemeljna načela HSLS-a Hrvatska socijalno liberalna stranka prva je demokratska stranka...

Dokumenti

DokumentiLokalni izbori 2017Financijska dokumentacijaLokalni izbori 2013.Izbori 2011 - Financijska dokumentacijaIzvanredni izboriOsnovni stranački...